Przeskocz do treści

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

SOW

Informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane w roku 2022 od dnia 1 stycznia 2022 roku można składać:
1. w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
2. Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, mogą składać wnioski wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Ponadto prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.

Pod tym adresem znajdują się filmiki prezentujące najważniejsze działania, które można wykonywać za pomocą SOW:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.htmlI. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz. 926);

II. Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

 jeżeli:

 • zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz dofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 1. Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może ubiegać się osoba która:

 1. ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie,

III. Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 2. W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt 1 lit a i b i, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
 3. Kwota dofinansowania przyznana przez PCPR nie może być wyższa niż różnica całkowitego kosztu zakupu i kwoty dofinansowania przyznanego przez NFZ.
 4. Na każdy rok budżetowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych określa limit dofinansowania w zależności od posiadanych środków.
 5. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną, życiową lub losową (które zostaną udokumentowane) dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 można zwiększyć nie więcej niż do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany lub nie więcej niż do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 6. Wnioski złożone wraz z fakturami niezrealizowane w roku bieżącym z powodu wyczerpania środków finansowych, mogą być realizowane w roku następnym, po otrzymaniu środków finansowych z PFRON i ponownym złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę.

IV.   Informacje dodatkowe

 1. Uwaga! W przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie, fakturę zakupu należy wystawić na przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub opiekuna prawnego (ustanowionego sądowo). Faktura powinna zawierać adnotacje dotyczące osoby niepełnosprawnej (dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie), której dotyczy zakup.
 2. Druki wniosków o dofinansowanie w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdują się na stronie internetowej www.pcprwejherowo.pl, w zakładce „Druki do pobrania” i w siedzibie PCPR.
 3. Wnioski w ramach tego zadania przyjmowane są przez cały rok
 4. Wysokość kwot dofinansowania  do potrzeb osoby niepełnosprawnej określona zostaje  po przyjęciu przez Radę Powiatu Wejherowskiego uchwały w sprawie poddziału środków na zadania powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON,  na każdy rok budżetowy.
Skip to content