Przeskocz do treści

TURNUSY REHABILITACYJNE

SOW

Informujemy, że wnioski o udzielenie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym realizowane w roku 2021 od dnia 1 stycznia 2021 roku można składać:
1. w systemie SOW (sow.pfron.org.pl). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.
2. Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, mogą składać wnioski wraz z załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub drogą korespondencyjną.
Właściwy druk wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego oraz dostępny jest w zakładce Druki do pobrania.

Ponadto prosimy o uzupełnienie we wniosku informacji dotyczącej nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawieszona do odwołania zostaje możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694);

II. Warunki uzyskania dofinansowania.

 1. Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

1) O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) osoba, która została skierowana na turnus rehabilitacyjny, na wniosek lekarza pod opieką którego się znajduje.

 1. Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

1) O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego nie może ubiegać się osoba która:

 1. ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie,

III. Wysokość dofinansowania i zasady przyznawania dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od kryterium dochodowego, które oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 2. Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Kryterium dochodowe o którym mowa nie może przekroczyć:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

4. W sytuacji, gdy dochód przekracza kwoty wskazane w pkt 3, wysokość dofinansowania (również w przypadku dofinansowania dla opiekuna) pomniejsza się o kwotę, o którą dochód uczestnika został przekroczony.

5. O wysokości dofinansowania decyduje sytuacja finansowa wnioskodawcy i posiadany stopień niepełnosprawności. Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu turnusu. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o udział w turnusie, tj.:

a) 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym obowiązującym kwartale, dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

b) 27% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c) 25% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

d) 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

e) 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności; kwota ta obejmuje także dofinansowanie uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

6. W turnusie rehabilitacyjnym osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna w turnusie rehabilitacyjnym.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Za turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków PFRON uznaje się zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 2. Właściwy druk do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego znajduje się na stronie PCPR pcprwejherowo.pl w zakładce „Druki do pobrania”
 3. Wnioski można składać w każdym czasie w godzinach urzędowania PCPR oraz drogą korespondencyjną.
 4. Wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego określa rozporządzenie o turnusach rehabilitacyjnych przy jednoczesnej dostępności środków finansowych z PFRON na dany rok zatwierdzonych przez Radę Powiatu Wejherowskiego oraz po konsultacji ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
Skip to content