Przeskocz do treści

Poszukiwani są Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Ośrodku z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

  • Dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej
  • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • Nie są lub nie były pozbawione i ograniczone władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
  • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
  • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
  • ?Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
  • ?Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A,

Tel. (58) 672 ? 40 ? 63, e ? mail: kancelaria@pcprwejherowo.pl

Skip to content