Przeskocz do treści

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  na rok 2020. Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, i G będą przyjmowane do 31 stycznia 2020 roku.

Wnioski z obszaru A i obszaru E należy składać bezpośrednio do Oddziału Pomorskiego PFRON. Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych, organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku. 

Obszary realizowane w 2020 roku:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do 165.000,00 zł na jeden projekt (do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu);
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do 150.000,00 zł/ do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu);
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych (dofinansowanie części kosztów zakupu pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych);
maksymalne dofinansowanie w ramach obszaru D (do 60%, a w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej 70%):
a) do 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) do 270.000,00 zł dla autobusów;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego (nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania) w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; maksymalnie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski:

Obszar B
Obszar C
Obszar D
Obszar F

Wnioski dotyczące obszarów A i E oraz szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/.

Ponadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A w pokoju numer 6 lub telefonicznie pod nr tel. (58) 672 40 63 wewn.  26.

                        

Skip to content