Przeskocz do treści

SUPERWIZJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Fundacja PCPS (Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej), na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizuje projekt "Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Przedsięwzięcie stanowi dobrowolną formą rozwoju zawodowego, ukierunkowanego na lepsze radzenie sobie z trudnościami związanymi z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem procedury "Niebieskie Karty". Do 20 lutego 2018 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń.

W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno-wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grup roboczych.

Zgodnie z planem w tym roku na terenie całego kraju utworzonych zostanie 36 grup superwizyjnych, z których każda będzie uczestniczyć w superwizji w wymiarze 18 godzin dydaktycznych, z podziałem na trzy jednodniowe sesje superwizyjne, trwające po 6 godzin dydaktycznych.

Superwizje prowadzić będą superwizorzy certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy przyjadą do wybranych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach współpracy przy realizacji projektu, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych przeprowadzą rekrutację uczestników oraz zapewnią sale dydaktyczne do zajęć. Udział w superwizji jest bezpłatny.

Przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem superwizji, a następnie do wypełnienia, podpisania i przesłania skanu formularza zgłoszeniowego, pod adres poczty elektronicznej: superwizja@pcps.pl w terminie do dnia 20 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu dokumentu do fundacji). W druku formularza zgłoszeniowego wskazane są dodatkowe alternatywne formy przesyłania dokumentu.

Z nadesłanych zgłoszeń zespół superwizorów wybierze 36 zespołów interdyscyplinarnych, wśród których przeprowadzona zostanie superwizja, kierując się kryterium spełniania przez zainteresowane zespoły interdyscyplinarne wymogów formalno-organizacyjnych, opisanych w regulaminie superwizji oraz oczekiwanych celów i rezultatów superwizji.

Informacja o dokonanym wyborze zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.pcps.pl/superwizja w terminie do 27 lutego 2018 roku. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Piotr Wojnowski, tel. 602 679 669 (9.00 - 15.00), e-mail superwizja@pcps.pl.

Poniżej znajduje się lista załączników:

Skip to content