Przeskocz do treści

ŚWIADCZENIA

Kontakt: 58 672-40-63, 58 672-27-02, adres mailowy: zs@pcprwejherowo.pl

PRACOWNICY ZESPOŁU:

 • Justyna Mikiciuk - Kierownik Zespołu, pok. nr 18, nr tel. 58 672 40 63 wew. 42
 • Zdzisława Rek - Starszy Inspektor, pok. nr 14, nr tel. 58 672 40 63 wew. 29
 • Ewa Drzymalska - Inspektor, pok. nr 14, nr tel.  58 672 40 63 wew. 29
 • Natalia Zaborowska - Podinspektor, pok. nr 18, nr tel. 58 672 40 63 wew. 42
 • Liliana Protasiuk - Podinspektor, pok. nr 18, nr tel.  58 672 40 63 wew. 42
 • Aleksandra Mikołajczak - Starszy Pracownik Socjalny, pok. nr 18, nr tel. 58 672 40 63 wew. 42
 • Marta Płotka - Pracownik Socjalny, pok. nr 14, nr tel. 58 672 40 63  wew. 29
Do zadań Zespołu ds. Świadczeń należy w szczególności:
 1. sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, RDD,
 2. sporządzanie umów w sprawie  zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 3. sporządzanie umów dla rodzin pomocowych,
 4. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 5. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
  • na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
  • dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością,
  • dotyczących wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  • na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny,
  • na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo),
  • na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  • na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu  lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i RDD,
  • dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - zgodnie z przepisami,
 6. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty,
 7. sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 8. ustalanie sytuacji  osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 9. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. sporządzanie zestawień do wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
 11. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo - finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych
  w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu,
 13. sporządzanie zestawień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu innego powiatu, celem wystawienia noty księgowej przez Zespół FK,
 14. udzielanie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy,
 15. sporządzanie projektów porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi warunków przyjęcia i pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka i aktów wykonawczych do ustawy.
Skip to content