Przeskocz do treści

KARTA POLAKA

Informacja dla cudzoziemców, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka

Informujemy, że realizacja wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka, wynikających z decyzji Wojewody Pomorskiego odbywa sie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A.

Osoby zainteresowane zamieszkałe na terenie powiatu wejherowskiego w celu ustalenia formy wypłaty świadczenia winny zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Godziny i terminy urzędowania:

poniedziałek                       8.00 – 16.00,

wtorek, środa, czwartek      7.30 – 15.30,                             

piątek                                dzień wewnętrzny.

Pracownik do kontaktu: Ewa Drzymalska, pokój nr 14

                                                nr tel. (58) 672-40-63 wew. 29

  1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  2. Starosta składa wniosek do właściwego Wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
  3. Na terenie Powiatu wejherowskiego Starosta wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 84-200 Wejherowo,
    Sobieskiego 279A, tel. 58/672 40 63 wew. 29, e-mail: zs@pcprwejherowo.pl
  4. Decyzja Wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego jest przekazywana właściwemu staroście w celu jej wykonania, gdy stanie się ostateczna, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.
  5. Wypłaty świadczeń będą dokonywane w okresach miesięcznych przez Starostę Wejherowskiego (za pośrednictwem Centrum), czyli wskazanego przez Wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwego ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
  6. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje Starosta wskazany przez Wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.
Skip to content