Przeskocz do treści

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ I OBIEGU DOKUMENTÓW

PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ I OBIEGU DOKUMENTÓW
ORAZ ICH WZORÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE DOTYCZĄCYCH USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

TREŚĆ PROCEDUR

  1. Wniosek o przyznanie pomocy czasowej na czas sprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem + Oświadczenie do zał. nr 1 rodzina pomocowa
  2. Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich + Oświadczenie do zał. nr 2 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki
  3. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
  4. Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w związku z jego niepełnosprawnością
  5. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
  6. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo
  7. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem – jednorazowo lub okresowo
  8. Wniosek o przyznanie środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
  9. i 10. Wniosek o przyznawanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka/ zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej

Skip to content