Przeskocz do treści

Świadczenie “Dobry Start” dla ucznia

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł,
w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. 

  1. Wniosek "Dobry Start" - dla rodziny zastępczej i RDD
  2. Wniosek "Dobry Start" - dla placówki

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę  adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację

o przyznaniu świadczenia dobry start będzie można odebrać w terminie późniejszym
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Osoby do kontaktu:

Ewa Drzymalska - podinspektor

Aleksandra Pioch - podinspektor

nr tel. (058) 672-40-63 wew. 29

Skip to content