Przeskocz do treści

TRWA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU “SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Informujemy, że Powiat Wejherowski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia następujące warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będzie najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami na cele mieszkaniowe, w związku z rozpoczynaniem aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: Mieszkanie dla absolwenta - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) (https://sow.pfron.org.pl).

Nabór wniosków trwać będzie od 3 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Skip to content