Przeskocz do treści

Ważna informacja dla rodzin zastępczych!

Szanowni Państwo,
Dnia 1 stycznia 2012 roku w związku z wejściem w życie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) wraz z jej nowelizacją z 15 grudnia 2011r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 288,poz.1690)  informujemy, że zgodnie z art. 226 ust. 5 ww. ustawy – sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki i wynagrodzenia oraz ust. 6.

Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz ust. 8 – w przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 6, do spraw, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Powyższe oznacza, że rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego mogą dokonać wyboru, czy chcą pozostać na zasadach finansowania dotychczasowych czy na zasadach ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Oznacza to, że rodzina zastępcza wybiera świadczenia dla siebie korzystniejsze.

Pracownicy Zespołu ds. świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie służą radą i pomocą w podjęciu przez Państwa decyzji pod nr tel. 58 672 40 63, wew. 42 lub 29.

Jeśli rodziny zastępcze lub osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego wybiorą zasady finansowania dotychczasowe tj. do dnia 31.12.2011 roku zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku osobiście lub za pośrednictwem poczty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w terminie do 31 stycznia 2012 roku.

Wzór wniosku do pobrania

Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje przyznaniem świadczenia w wysokości określonej w ustawie z 9 czerwca 2011 roku.

Skip to content